Elveveien Næringspark - Larvik


I samarbeid med Solkilen AS skal eiendommen utvikles til et attraktivt handelsområde ved Larviks innfarsåre. Eiendommen er ca 17 daa og det planlegges et eller flere handelskonsept med eksponering mot E18.

Eiendommen ligger med meget god eksponering mot E18. All trafikk med Color Lines nye ferge passerer denne tomten som ligger langs det nye krysset ved Bommestad. 

2011

Kommuneplanutvalget i Larvik vedtok 31 mars 2011 at området ved Gjermundsen Auto tas med videre i kommuneplanlegging som ”annet område for handel”. Området rundt Gjermundsen Auto på bommestad blir da en del av et større område som avsettes til ”annet område for handel” langs Elveveien inn mot Larvik.

Elveveien næringspark blir en ny inngangsport til Larvik fra E18 og en etterlengtet forskjønnelse av området. Det er opprettet dialog med flere interessenter.

2015 

Larvik kommune avsetter området på Kverken til handel og opp til 17.000 kvm kontor. Området kan huse en stor nasjonal aktør. 

2015 

Solkilen AS har fått godkjent en utvidelse av dagens anlegg. Det nye bygget er på ca 1.800 kvm og skal ligge sør for den eksisterende bilforretningen.

2016

Eiendommen tas inn i kommuneplanen som kontor / forretning. Det kan etableres inntil 17.000 kvm kontor og 4.000 kvm forretning på eiendommen.

2018

Reguleringsplan for eiendommen blir 1 gangs behandlet og sendes ut på høring.